• Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden
  • Geen verzendkosten & persoonlijke service
  • 030-6913893

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

filly fashion VOF
Eerste Hogeweg 29
3701HG ZEIST
Kvk te Utrecht 51586339
Fiscaal nr. NL 812145604B01
T+31 (0)30-6913893

We zijn bereikbaar van
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00-17.30 uur

Artikel 1. Definities

1.1filly fashion is een online winkel in dameskleding,en accessoires welke via www.fillyfashion.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten middels de website www.fillyfashion.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing Op de winkelverkopen van Filly in Zeist zijn niet deze voorwaarden maar de voorwaarden winkelverkopen van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. filly fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Orderkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. orderkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De orderkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen zijn gratis. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 filly fashion. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten, vermeld staan. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:

a) IDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ING of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling afhandelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in de winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een nieuw scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent bij het betalen via internetbankieren. In de regel wordt uw betaling dezelfde werkdag verwerkt.

Artikel 7. Levering

7.1 filly fashion streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is filly fashion echter niet verplicht.

7.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. filly fashion zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Filly Fashion verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

9.1 Artikelen, die u via www.fillyfashion.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

a) Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via de optie “retourneren” op de site.

b) De artikelen dienen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en prijskaartjes.

c) De artikelen, waarvoor een retournummer is aangevraagd, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, aan ons geretourneerd zijn.

9.2 filly fashion accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, worden niet geaccepteerd.

9.3 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij onze winkel in Zeist. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 10. Garanties

10.1 – filly fashion garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

10.2 – U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. Mocht uw aankoop niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door ons een e-mail te zenden. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 dagen retourneren. Het reeds betaalde bedrag zal worden gecrediteerd binnen 30 dagen.

10.3 – Na verloop van de door ons gestelde garantietermijn is filly fashion gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-,verzend,- en voorrijkosten in rekening te brengen.

10.4 – De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van filly fashion, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert filly fashion het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. filly fashion. zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

11.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
  • zullen filly fashion en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van filly fashion VOF

speciale openingstijden

Heb je overdag geen tijd om langs te komen,bij ons kun je `s avonds op afspraak geheel vrijblijvend komen winkelen in Zeist

nooit meer iets missen!

meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste mode en acties

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.